กลุ่มนักวิจัย


ชื่อแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาสำรับอาหารพื้นเมืองไทดำจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ประกอบด้วยนักวิจัยจำนวน 3 คนดังต่อไปนี้คือ 

  1. ผศ.ประภาศรี  เติมสายทอง
  2. นางสาวมณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
  3. นายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์

นักวิจัยทั้ง 3 ท่าน เป็นนักวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งแผนงานวิจัยการพัฒนาภูมิปัญญาสำรับอาหารพื้นเมืองไทดำจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  นั้น ประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 3 โครงการดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาตำรับและสำรับอาหารภูมิปัญญาอาหารพื้นเมืองไทดำจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

2.

3. ระบบสารสนเทศภูมิัปัญญาอาหารพื้นเมืองไทดำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย